Human Touch

SCB WEALTH จัดงาน “Future Investment of Wealth Tech with Human Touch” มุ่งยกระดับพัฒนาเทคโนโลยีด้านการลงทุนให้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริงในทุกมิติ

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ (กลาง) รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ WEALTH  ธนาคารไทยพาณิชย์ นำทัพทีมผู้บริหาร SCB WEALTH จัดงานแถลงข่าว SCB WEALTH Holistic Experts

Read More »