SCI

ก.ล.ต. ส่งอัยการฟ้องแพ่ง 13 รายรวด! คดีปั่นหุ้น SCI GSC ASIAN FLOYD และ RP ปรับ 25 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระทำความผิด 13 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น SCI GSC ASIAN FLOYD และ RP

Read More »