“NER” อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER จัดอบรม “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น” (ANTI-CORRUPTION) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงสร้างความเข้าใจและความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER  พร้อมด้วยนายรณชิต  จินะดิษฐ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน คณะผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้เข้าร่วมการอบรม“บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น” (ANTI-CORRUPTION) เพื่อแสดงถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการนำความรู้และแนวทางที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่สนับสนุน ไม่ทน และไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากสังคม นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีต่อองค์กร

การอบรมในครั้งนี้ บริษัทได้รับเกียรติจากคุณภิญญ์ ศิรประภาศิริ (Project Manager Thai CAC) วิทยากรจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านทุจริต 

“ANTI-CORRUPTION” การต่อต้านการทุจริตไม่ใช่แค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นภารกิจของทุกคนในสังคม ร่วมสร้างองค์กรที่โปร่งใส ไร้การทุจริตอย่างยั่งยืน ด้วยการแจ้งเบาะแส ตรวจสอบ และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต นายชูวิทย์ กล่าว

LATEST NEWS

GULF-INTUCH ประกาศควบรวมกิจการ เล็งตั้งบริษัทใหม่ไตรมาส 2 ปีหน้า

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH) ประกาศควบรวมกิจการ เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการในการบริหารจัดการและการลงทุนในอนาคต รวมทั้งเพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและต่อยอดโอกาสเติบโตในธุรกิจพลังงาน & โครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจดิจิทัล

InnovestX จับกลุ่ม Ultra High Net Worth ลุยตลาด Private Fund อย่างต่อเนื่องดันฐานลูกค้าโตกว่า 900%

InnovestX จับกลุ่ม Ultra High Net Worth ลุยตลาด Private Fund อย่างต่อเนื่องดันฐานลูกค้าโตกว่า 900% สร้างผลประกอบการชนะทุกตลาดที่เข้าลงทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

‘SKR’ ได้รับรองต่ออายุ CAC ต่อเนื่อง 2 วาระซ้อน ตอกย้ำจุดยืนบรรษัทภิบาลต้านคอร์รัปชัน สู่องค์กรที่มีความยั่งยืน

“ศิครินทร์” ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่อง 2 วาระซ้อนนับจากปี 2664 ตอกย้ำความมุ่งมั่นขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน

RELATED