บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

“NER” อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER จัดอบรม “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น” (ANTI-CORRUPTION) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงสร้างความเข้าใจและความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 

Read More »