การเมืองโลก ถึงจุดอันตราย แตกหลายขั้วไร้ผู้คุมเกม – Money Chat Thailand

การเมืองโลก ถึงจุดอันตราย แตกหลายขั้วไร้ผู้คุมเกม – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระเศรษฐศาสตร์และการเมืองต่างประเทศ

พิธีกร เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED