สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานสัมมนาเศรษฐกิจประจำปี 2566  หัวข้อ “ฝ่าเศรษฐกิจปีงูใหญ่ ชวนสร้างไทยให้ยั่งยืน”

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานสัมมนาเศรษฐกิจประจำปี 2566  หัวข้อ “ฝ่าเศรษฐกิจปีงูใหญ่ ชวนสร้างไทยให้ยั่งยืน”  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 9.00 – 13.30 น.  ณ ห้อง Grand Ballroom 2 & 3  ชั้น Lobby  โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok  โดยได้รับเกียรติจากนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำและผู้บริหารจากภาคธุรกิจ มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน  เพื่อเสนอโอกาสและมาตรการการปรับตัวสำหรับภาคธุรกิจและภาคนโยบาย เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนพร้อมความแข็งแกร่งของประเทศในระยะยาว ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลกที่เคลื่อนไปสู่ New Normal หลัง COVID-19 ภาวการณ์ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเดือด และการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งนำมาซึ่งทั้งความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ

กล่าวเปิดงาน โดย 
คุณเกศรา มัญชุศรี  นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ปาฐกถาพิเศษ  “จับชีพจรชีวิตประเทศไทย” โดย
ศาสตราภิชาน ดร
.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  อดีตรองนายกรัฐมนตรี

เศรษฐกิจไทยปีงูใหญ่ จะฟ่อหรือฟ้อ
โดย นักเศรษฐศาสตร์ดีเด่นและนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง  สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 

ช่วงที่ 1 : เศรษฐกิจไทยปีงูใหญ่ จะฟ่อหรือฟ้อ

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร  ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย  กรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
ดร.อมรเทพ จาวะลา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB THAI
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Economist ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ช่วงที่ 2 : Geopolitics : โลกรวนชวนตีกัน โอกาสของไทย ?

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ  ที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร  รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินการเสวนาโดย  ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย  
กรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ช่วงที่ 3 : Aging : ประเทศไทย สูงวัยแล้วไง?

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานกรรมการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
คุณสุนทร เด่นธรรม  ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์  ผู้ตรวจการธนาคารรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์  รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท LINE MAN Wongnai จำกัด

ดำเนินการเสวนาโดย  ดร.อมรเทพ จาวะลา  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB THAI

LATEST NEWS

วิสัยทัศน์ CEO GC สานต่อ 3 Steps Plus ดันมาบตาพุด Hub เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และนายทศพร บุณยพิพัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ (President) สองผู้บริหารของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติเลือกนายอัสสเดชคงสิริเป็นกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 มีผล 19 ก.ย. 2567 นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในวันนี้ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายอัสสเดช คงสิริ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 แทนนายภากร ปีตธวัชชัย ที่กำลังจะครบวาระ

RELATED