BRICS ปั้นสกุลเงินใหม่ ทองคำแทนดอลลาร์เสื่อม – Money Chat Thailand

BRICS ปั้นสกุลเงินใหม่ ทองคำแทนดอลลาร์เสื่อม – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อตีดรองผู้ว่าการแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิน

LATEST NEWS

RELATED