NER ลงนาม MOU กยท. ยกระดับการพัฒนาการซื้อขายยางพารา

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ ถ่ายภาพร่วมกับนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท (ที่3 จากซ้าย) ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรวบรวมผลผลิต การแปรรูป และการตลาดยางพารา กับ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคเหนือ การยางแห่งประเทศไทย

โดยการลงนามในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนยกระดับการพัฒนาการซื้อขายยางพาราของสถาบันเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูล (Traceability) ของผลผลิตจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมทั้งการนำร่องใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต หรือ FTI : CC/RE/REC X Platform (FTIX) เพื่อซื้อขายคาร์บอนเครดิต ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอีกด้วยNER ลงนาม MOU กยท. ยกระดับการพัฒนาการซื้อขายยางพารา

LATEST NEWS

วิสัยทัศน์ CEO GC สานต่อ 3 Steps Plus ดันมาบตาพุด Hub เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และนายทศพร บุณยพิพัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ (President) สองผู้บริหารของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติเลือกนายอัสสเดชคงสิริเป็นกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 มีผล 19 ก.ย. 2567 นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในวันนี้ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายอัสสเดช คงสิริ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 แทนนายภากร ปีตธวัชชัย ที่กำลังจะครบวาระ

RELATED